Obchodné podmienky

 pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku elektronicky, platné v internetovom obchode www.domintell.sk

 

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 2. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

Domintell s.r.o.

Vydumanec 17411/56A

080 01 Prešov

IČO: 50189956

DIČ: 2120252618

IČ DPH: SK2120252618

zapísaná v Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 32584/P

(ďalej len „Predávajúci“), (ďalej len prevádzkovateľ), kto­ré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.domintell.sk (ďalej len obchod).

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ (ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.
 1. Ceny uvedené na www.domintell.skMOC. Predávajúci je platcom DPH.
 1. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 1. Obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 1. Povinnosti prevádzkovateľa
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru – daňový doklad (e-mailom v elektronickej podobe, v prípade požiadavky aj v tlačenej forme).
 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
 • za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek poškodení zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.
 1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky.
 1. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 1. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom, na adresu udanú zákazníkom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 1. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.

V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, ktorý určí kupujúci (IBAN).

 1. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza telefonickým alebo e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 1. Odstúpenie od zmluvy
 2. Kupujúci – spotrebiteľ ( ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní od uzatvorenia zmluvy, alebo prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1  zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 1. Predávajúci odporúča Kupujúcemu pre splnenie si povinnosti pre Odstúpenie od zmluvy oznámiť potrebné náležitosti Predávajúcemu vyplnením a odoslaním formulára Odstúpenie od zmluvy (formulár sa nachádza na konci Obchodných podmienok) na emailovú adresu domintell@domintell.sk . O prijatí a akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom zo strany Predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín od obdržania vráteného tovaru.
 1. Kupujúci – spotrebiteľ doručí tovar a originálny doklad o kúpe v pôvodnom balení (v prípade odstúpenia od časti zmluvy kópiu faktúry), bez poškodenia na adresu prevádzkovateľa: Domintell s.r.o., Vydumanec 17411/56A, 080 01 Prešov, najneskôr do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť cenu za tovar. Cena za poštovné nebude vrátená.
 1. Kupujúci pri úplnom odstúpení od zmluvy spolu s tovarom zašle originálny doklad – faktúru, pri čiastočnom odstúpení od zmluvy kópiu dokladu – faktúry. Prosíme neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť! Osobné doručenie je možné len po vzájomnej dohode (telefonicky, e-mailom).
 1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 dní tovar rozbaliť a prezrieť si ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prezrieť si však neznamená začať tovar používať, následne odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu. V prípade balení s ochranným obalom či pečatením, nesmie byť pri odstúpení zmluvy, obal/pečatenie poškodené.
 2. V prípade, že kupujúci Odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru  v lehote do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Cena zaplatená za tovar bude vrátená bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim (IBAN).
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:
 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
 • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
 • objednané školenie je zrušené z objektívnych dôvodov a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
 • ak má podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.
 1. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vopred mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený bankový účet (IBAN), pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 1. Dodacie podmienky a termíny
 2. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.
 1. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.
 1. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare, najneskôr však do 30 dní od akceptovania objednávky. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Ne­dodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.
 1. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.
 1. V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 1. Dodacie termíny sú nasledovné:
 • do 3 dní – tovar je skladom a odošleme ho zväčša v ten istý pracovný deň, najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia objednávky
 • do 7-10 dní – tovar je v externom sklade alebo práve čakáme jeho dodanie, tovar odošleme zväčša do 7 pracovných dní od prijatia objednávky

VII. Cena dopravy tovaru

 1. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy a balného sú uvedené na stránke.
 1. Ceny dopravy sú konečné, vrátane DPH. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska.
 2. a) Slovenská pošta – listová zásielka v SR:
 • objednávka do 2kg (vrátane poistenia do 500€) – poštovné 5,50€
 1. b) Slovenská pošta – balík na adresu v SR:
 • objednávka od 2kg do 10kg (vrátane poistenia do 2.500€)  – poštovné 10,80
 1. c) Osobný odber (Prešov) – poštovné 0€
 • čas a miesto osobného odberu bude dohodnutý e-mailom alebo telefonicky. Bez výzvy nie je možné prísť si vyzdvihnúť tovar. Sídlo firmy nie je miestom skladu tovaru.
 • po telefonickej alebo e-mailovej výzve je zákazník povinný osobne prevziať tovar najneskôr do 7 dní od oznámenia, po tomto termíne bude objednávka stornovaná.
 1. d) Platby za Domintell školenie a mediálny obsah v elektronickej podobe: bez ceny za dopravu, mediálny obsah bude zaslaný elektronicky
 1. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 48 hodín od zaslania objednávky.

VIII. Nedoručené zásielky – neprevzaté zákazníkom

 1. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.
 1. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred (bankový prevod), k čomu bude kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra.
 1. Pokiaľ kupujúci v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.
 1. Kúpna cena a spôsob platby
 1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné – vrátane DPH.
 1. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 1. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 2. a) bankovým prevodom – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred, prevodom na účet prevádzkovateľa (balík bude odoslaný až po pripísaní sumy na účet prevádzkovateľa). Poplatok 0€.

V prípade, že platba neprebehne do 5 pracovných dní, bude objednávka automaticky stornovaná. 

 • IBAN: SK08 1100 0000 0029 4701 9731
 • číslo účtu: 2947019731/1100 Tatra banka
 • variabilný symbol je číslom faktúry
 1. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady
 2. Na fyzický tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (elektronika) musí byť tovar uskladnený pri teplotách v rozmedzí 10 – 35 °C.
 3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s odporúčaním Predávajúceho (vid bod vyššie).
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 1. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť poštou na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov (faktúra daňový doklad, sprievodný list s popisom dôvodu reklamácie). Osobná reklamácia v sídle firmy Predávajúceho nie je možná.

 

 1. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 1. Každá reklamácia je odborne posúdená a Kupujúci je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania, najneskôr do 30 dní.
 1. Poskytnutie osobných údajov
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom alebo objednávkovom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pre uzatvorenie kúpnej zmluvy svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH ( ak mu bolo pridelené ) kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje nebudú inak poskytnuté tretej strane.

3.Využívaním internetového obchodu www.domintell.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 18/2018 Z.z. a GDPR o ochrane osobných údajov v infor­mačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne najneskôr v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.Viac o GDPR spracovaní osobných údajov na stránkach www.domintell.sk .

XII. Zasielanie obchodných oznámení a marketing

 1. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zasielaním informácií a obchodných oznámení prevádzkovateľa na elektronickú adresu Kupujúceho, uvedenú pri registrácii.

2.Kupujúci môže pri odoslaní objednávky udeliť súhlas aj so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (napr. zasielanie newsletterov s novinkami, akciami, radami a pod.). Tento súhlas môže udeliť aj kedykoľvek neskôr.

 1. Kupujúci môže kedykoľvek Predávajúcemu oznámiť, že chce svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely zrušiť (link na odhlásenie sa nachádza na konci každého newslettera, alebo o zrušenie možno požiadať emailom na domintell@domintell.sk ).

XIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak sú medzi oboma zmluvnými stranami dohodnuté iné samostatné obchodné podmienky.
 1. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Tieto obchodné podmienky sú platné od 4.09.2020. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Odstúpenie od zmluvy – STORNO