Programovanie v Domintelli0Programovanie v Domintelli

Programovanie v Domintelli

 

Programovanie v Domintelli

Inteligentné domy ponúkajú nadštandardné možnosti úspory energií, bezpečnosti domácnosti a v neposlednom rade i komfortu celej rodiny. Všetky tieto vlastnosti možno dosiahnuť naprogramovaním ovládania jednotlivých zariadení v dome, vytváraním rôznych automatických režimov či zadávaním podmienok, kedy sa má čo udiať. Programovanie je teda základným atribútom inteligentných domov, a preto záujem investorov o možnosti softvéru toho-ktorého systému neprekvapuje. Domintell programovanie nadchne, svojou jednoduchosťou a komplexnosťou zároveň, nejedného nadšenca smart home.

 

1. Základné rozdiely v programovaní.

Tak ako sa navzájom líšia jednotlivé typy inteligentných systémov, líši sa aj spôsob akým sú programované. Spôsob programovania následne odráža rozsah automatizácie, ktorú ponúka ten-ktorý inteligentný systém.

 

Bezdrôtové systémy

Programovanie zväčša spočíva vo výbere z niekoľkých prednastavených režimov. Programuje sa každé zariadenie zvlášť a ide v podstate o jednoduché nastavenie zvolenej funkcie, prípadne spárovanie koncového zariadenia s ovládačom (napr. svetla s tlačidlom, či detektorom pohybu).

 

Zbernicové systémy

Väčšina z nich patrí k tzv. centralizovaným systémom, kde sa programuje jediný modul – riadiaca jednotka (hlavný počítač systému). Každý zbernicový systém má svoj konfiguračný softvér – teda program, v ktorom možno vytvárať ľubovoľné automatické režimy šité na mieru, rôzne väzby medzi zariadeniami a ovládačmi, vytvárať skupiny zariadení či rôzne scény a zadávať podmienky, kedy sa má čo udiať. Teda jedným softvérom sú naprogramované a navzájom prepojené všetky ovládané zariadenia celého inteligentného domu. Možnosti takéhoto programovania sú nepomerne rozsiahlejšie ako pri bezdrôtových systémoch a je ním možné vytvárať naozaj individuálne, komplexné a náročné nastavenia inštalácií.

 

Decentralizované systémy

V niektorých zbernicových systémoch sa programuje každý ovládací modul či tlačidlo samostatne. Vtedy hovoríme o decentralizovanom systéme. Obhajcovia tohto typu programovania argumentujú tým, že ak sa pokazí akýkoľvek modul, nemá to vplyv na ostatné zariadenia, kdežto pri centralizovanom systéme, ak by sa pokazila riadiaca jednotka, nebude fungovať celý systém. Riadiaca jednotka je naozaj dôležité zariadenie, ale prax potvrdzuje, že jej pokazenie sa je absolútnou raritou a dá sa ošetriť napr. zálohovou riadiacou jednotkou. Naproti tomu programovanie decentralizovaného systému je náročné a zvládne ho naozaj iba školený odborník, čo pre investora znamená draho platený servis pri akejkoľvek zmene.

 

2. Domintell programovanie.

Domintell je zbernicový centralizovaný inteligentný systém s vlastným protokolom. Znamená to, že sa programuje jediný modul – riadiaca jednotka (hlavný počítač systému), ktorá následne komunikuje s ostatnými Domintell modulmi a ovládačmi cez slaboprúdovú zbernicu RS485.

Napriek tomu, že používa vlastný protokol, je možná komunikácia aj s externými zariadeniami a to cez komunikačné moduly (napr. pre pripojenie snímačov 0-10V, pre rozhrania RS232, MODBUS, DMX, DALI a pod.). Hardvér Domintell systému je naozaj komplexný, takže nevzniká potreba „doliepať“ k systému zariadenia iných systémov. To mu zároveň dáva vysokú spoľahlivosť fungovania, pretože všetky zariadenia sa programujú jediným softvérom priamo od výrobcu systému.

 

⇒ Viac o belgickom výrobcovi Domintell systému a prednostiach tohto systému nájdete v časti „O nás“.

 

Programovať riadiacu jednotku je možné cez USB vstup, lokálnu sieť ale aj cez internet na diaľku. Rovnako na diaľku je možné vykonať aj diagnostiku celého systému.

Konfiguračný softvér Domintell2 je voľne prístupný všetkým zákazníkom, takže si môžu sami čokoľvek upravovať a programovať. K dispozícii je v slovenčine a ďalších 22 jazykoch.

 

3. Rozhranie a menu softvéru.

Základné rozhranie konfiguračného softvéru Domintell2 sa skladá z troch stĺpcov.

a) V stĺpci vľavo sa zobrazuje štruktúra budovy, takže po kliknutí na niektorú miestnosť či podlažie sa v ďalších dvoch stĺpoch zobrazia iba zariadenia nachádzajúce sa v konkrétnom umiestnení v budove.  Štruktúra sa vytvára jednoducho – výberom podlaží a miestností z menu, ktoré sa otvorí v samostatnom okne (Projekt/ Pridať podlažia a miestnosti). Názvy miestností a podlaží sa dajú editovať.

 

⇒ Videoukážka programovania „Štruktúra budovy“.

b) Stredný stĺpec
 obsahuje tzv. vstupy, čiže tlačidlá, displeje, digitálne vstupy, snímače, diaľkové ovládače, či detektory pohybu. Moduly možno pridávať po jednom manuálne (Nástroje/ Pridať modul/ Vstupy), alebo pri hotovej zapojenej inštalácii ich naraz naimportovať.

c) Pravý stĺpec – výstupy – moduly ovládajúce zariadenia v dome, zväčša sa nachádzajúce v rozvádzači. Aj tieto moduly možno pridávať po jednom manuálne (Nástroje/ Pridať modul/ Výstupy), alebo pri hotovej zapojenej inštalácii ich naraz naimportovať.

 

⇒ Videoukážka programovania  „Pridávanie modulov“.

 

 

4. Jednoduché programovanie.

Všetky pridané moduly – vstupy aj výstupy – majú svoje číslo/adresu od výrobcu, ktoré je uvedené na samotnom module. Tieto adresy sa buď načítajú automaticky pri importe, alebo ich možno zadať pri manuálnom pridávaní (ak programujeme v predstihu a adresu modulu zatiaľ nepoznáme, softvér môže modulu dočasne priradiť fiktívnu adresu).

Programovanie v konfiguračnom softvéri Domintell2 sa nedeje v zložitom programovacom jazyku, ale je naozaj „user friendly“. Moduly a ich vzájomné väzby sa programujú jednoduchým „drag and drop“, čiže „ťahaj a pusť“. Napr. potiahnutím modulu ovládajúceho svetelný okruh (v treťom stĺpci) k vybranému tlačidlu (v druhom stĺpci) sa otvorí konfiguračné okno, v ktorom sa nastavia požadované parametre ich vzájomnej väzby (napr. Zapni/Vypni na krátke stlačenie, Stmievanie na dlhé stlačenie a pod.). V takomto konfiguračnom okne možno nastaviť aj rôzne podmienky, či oneskorenia.

Technikou „drag and drop“ možno tiež zatriediť moduly do jednotlivých miestností (napr. tlačidlo z druhého stĺpca potiahneme do prvého stĺpca so štruktúrou budovy a nasmerujeme na miestnosť obývačka, kde ho pustíme), alebo je možné použiť funkciu „rozmiestniť moduly“ (Projekt/Rozmiestniť moduly).  V hlavnom menu je možné zvoliť zobrazenie čísiel modulov, ich umiestnenie a typ (Možnosti/Zobraziť čísla modulov, Zobraziť umiestnenie modulov, Zobraziť typy modulov). Tieto údaje sa budú následne zobrazovať pri každom module, čo uľahčuje orientáciu v programe a programovanie samotné. Názvy jednotlivých vstupov pridaných modulov je možné editovať, takže ich možno premenovať napríklad podľa označenia obvodov v projekte, alebo inak slovne.

 

 

5. Unikátnosť softvéru Domintell2.

Unikátnosť softvéru sa odráža v možnosti vytvárať neobmedzený počet okruhov a automatických režimov (napr. vykurovacích – pre každý deň a každú miestnosť zvlášť), a tiež neobmedzený počet podmienok (v praxi si nie vždy vystačíme s jednou podmienkou na jednu akciu – napr. spustenie fontány v záhrade sa má udiať ak sú užívatelia prítomní, ak je deň, ak neprší a ak je vonkajšia teplota nad 10°C).

V softvéri Domintell2 je tiež možné vytvárať:

  • rôzne skupiny zariadení (napr. všetky žalúzie, svetlá interiér, vykurovanie poschodie, všetky brány, žalúzie obývačka a pod.),
  • svetelné scény (napr. scéna Pozeranie TV, scéna Návšteva, scéna Kino a pod.),
  • časové akcie (napr. cyklus zavlažovania každé ráno o 5h, cyklus obehové čerpadlo 15min každú hodinu a pod.)
  • podmienky (napr. rozsvieť iba ak je noc, zavlažuj iba ak neprší, spusť obehové čerpadlo len ak sú užívatelia prítomný a je deň a pod.).
  • premenné(napr. X-stlačení tlačidla pričom sa vždy udeje niečo iné – napr. striedanie svetelných scén)

 

⇒ Videoukážka programovania„Domintell softvér – pridanie podmienky“.

 

 

6. Skenovanie a diagnostika na diaľku.

Špecifikom konfiguračného softvéru Domintell2 je, že inteligentný dom možno:

  • nielen ovládať na diaľku (cez ethernet konfiguračným softvérom alebo mobilnou aplikáciou),
  • ale aj programovať na diaľku (cez ethernet)
  • a urobiť na diaľku skenovanie zbernice a diagnostiku systému (cez ethernet).

Skenovanie zbernice a diagnostika systému sú dva nástroje na základnú kontrolu stavu zariadení (v hlavnom menu Riadiaca jednotka/Skenovanie zbernice alebo Nástroje /Vykonať diagnostiku systému). Takto je možné aj na diaľku skontrolovať fungovanie systému u zákazníka a odhaliť nekorektne fungujúce moduly, ovládače či zariadenia. Preprogramovaním na diaľku je možné napr. dočasne priradiť funkcie nekorektného modulu inému modulu, tak aby systém spoľahlivo fungoval, kým dôjde k servisnému zákroku, ak je potrebný.

Konfiguračný softvér Domintell2 umožňuje mnohé ďalšie nastavenia, ktoré presahujú rámec jedného článku. Vyberáme z nich napr. nastavenie akcií v rámci Simulácie prítomnosti, či pri Výpadku energie, prepočítanie počtu potrebných napájacích zdrojovnahrávanie a editovanie obrázkov do LCD displejov, nastavenie symbolov pre dotykovú obrazovku, spravovanie IR kódov či IP kamier atď.

 

 

7. Golden Gate – nová verzia softvéru.

Domintell smart softvér s názvom GoldenGate je novou verziou softvéru pre programovanie smart home Domintell.

Ocenia ju najmä programátori, ktorým prináša komfortnejšie programovacie prostredie s novými funkciami. Napríklad pribudla pomocná lišta s ikonami najpoužívanejších funkcií, takže programovanie je intuitívnejšie a rýchlejšie. Okno vyhľadávania väzieb medzi vstupmi a výstupmi je po novom integrované do hlavného programovacieho okna, takže možno robiť úpravy väzieb bez toho, aby bolo potrebné ho opäť otvárať. V GoldenGate je odteraz možné kontrolovať kompatibilitu modulov a urobiť prípadný upgrade firmvéru.

GoldenGate vznikol ako odozva na vývoj hardvéru Domintell, v ktorom pribudli nové moduly ako napr. DNET01 na ovládanie mobilnými zariadeniami pre 8 užívateľov naraz, alebo nová riadiaca jednotka DGQG02 typu „All-in-one“. Nový hardvér má vyššie požiadavky na programovanie a disponuje novými funkciami. GoldenGate je k dispozícii v prostredí Windows, MAC a Linux.

DÔLEŽITÉ – NEINŠTALOVAŤ do hotových inštalácií bez predchádzajúcej konzultácie s dodávateľom.

 

8. Videá programovania v Domintell2.

⇒ Ďalšie zaujímavé videoukážky programovania Domintell2 nájdete naYoutube kanáli Domintell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *